%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधान%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d
Prazwal asked 9 months ago

कम्पनी छोडेपछि नया कम्पनी खोज्ने समय ३ महिना भन्दा बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन?