कोरीयामा यसरी राखियो बुद्दको प्रतिमा- 와우정사 गुम्बा 용인

1300