चित्र विचित्र

1989

रमाइला चित्रहरूको संगालो

प्रतिक्रियाहरू